Polityka prywatności - REGULAMIN

 
POLICY PRIVACY 

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 
Football Expeditions Sp. z o.o. ul.Wrocławska 118, 55-002 Kamieniec Wrocławski, Polska jest Administratorem Twoich danych osobowych.
W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.
W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres biuro@footballexpeditions.com lub pisemnie na ww. adres Administratora
Jako Administrator Twoich danych osobowych:
Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: www.footballexpeditions.com , prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
Przetwarzamy następujące kategorie danych:
imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu – w celu zawarcia i wykonania umowy
imię, nazwisko, adres email – w celach marketingowych
Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia.
Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.
Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.
W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.
W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@footballexpeditions.com lub pisemnie na ww. adres Administratora
Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.
Nie będziemy profilować Twoich danych .
W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.
W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w sklepie footballexpeditions.com pliki cookies.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
 
POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA COOKIES

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Football Expeditions Sp. z o.o. ul. Wrocławska 118, 55-002 Kamieniec Wrocławski, Polska.
Administrator - oznacza Expeditions Sp. z o.o. ul. Wrocławska 118, 55-002 Kamieniec Wrocławski, Polska, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) footballexpeditions.com
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
Konfiguracji serwisu
I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Uwierzytelnienia użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
Zapamiętania lokalizacji użytkownika
I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
Analiz i badań oraz audytu oglądalności
i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Świadczenia usług reklamowych
I) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
I) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
II) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 


REGULAMIN

§ 1.

Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych przez Organizatora w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu tj. wykupująca bilet na konkretne Wydarzenie sportowe oraz nocleg w miejscu organizacji Wydarzenia sportowego, działająca w imieniu własnym, ewentualnie w imieniu i na rzecz osób trzecich. Organizator uzna również za Klienta osobę prawną, w przypadku woli skorzystania przez nią z oferowanych przez Organizatora Usług.
 
2. Organizator – Football Expeditions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Wrocławska 118, 55 – 002 Kamieniec Wrocławski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723349, NIP: 6152055926, REGON: 36971045400000, której aktualny zakres świadczonych Usług dostępny jest w Serwisie,

3. Regulamin – niniejszy regulamin,

4. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Organizatora, dostępna pod adresem www.footballexpeditions.coml za pośrednictwem, której Klienci dokonywać mogą rezerwacji Usług,

5. Usługi – oferowane przez Organizatora usługi pośrednictwa w zakupie biletów wstępu
na określone Wydarzenie sportowe oraz pośrednictwa w wykupie noclegu w miejscu organizacji danego Wydarzenia sportowego, z wyłączeniem jakichkolwiek usług w zakresie organizacji podróży, transportu do miejsca organizacji Wydarzenia sportowego oraz jakichkolwiek innych usług faktycznie lub potencjalnie powiązanych z określonym Wydarzeniem sportowym takich jak np. zwiedzanie, czy organizacja czasu wolnego Klientów.

6. Wydarzenie sportowe – określona impreza sportowa, najczęściej mecz piłki nożnej,
ale również mecz koszykówki, futbolu amerykańskiego, wyścig Formuły 1, jak również jakakolwiek inna, zorganizowana impreza sportowa o charakterze masowym, uczestnictwo
w której umożliwia Organizator, odbywająca się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2.
 
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady szczegółowe świadczenia Usług przez Organizatora.

2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Akceptacja warunków określonych w Regulaminie jest dobrowolna,
ale niezbędna do korzystania z Serwisu.
 
3. Organizator udostępnia treść Regulaminu bezpłatnie i w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią każdemu zainteresowanemu, pod adresem www.footballexpeditions.com w zakładce Regulamin.

4. Klient korzysta z Portalu wyłącznie w imieniu własnym. Jeżeli Klient korzysta z Serwisu
w imieniu i na rzecz osób trzecich, zobowiązany jest posiadać stosowne pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu. Na wezwanie Organizatora Klient zobowiązany będzie wykazać umocowanie prawne do działania w imieniu i na rzecz osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku działania Klienta bez umocowania na rzecz osób trzecich, w tym w szczególności w przypadku spowodowania szkody osobie trzeciej na skutek ww. bezprawnych działań Klienta.


§ 3.
 
Charakter Usług Organizatora

1. Organizator nie jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139 wraz z późniejszymi zmianami).

2. Organizator świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa w zakupie biletów wstępu na różnego rodzaju Wydarzenia sportowe organizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz usługi pośrednictwa w organizacji noclegu w miejscu organizacji Wydarzenia sportowego.

3. W ramach świadczonych usług Organizator umożliwia Użytkownikowi zakup biletu wstępu na wybrane Wydarzenie sportowe oraz zawarcie umowy na nocleg w hotelu
w miejscu organizacji Wydarzenia sportowego. 

4. Organizator nie pośredniczy w zakupie biletów lotniczych, autobusowych, kolejowych ani innego biletów umożliwiających transport do miejsca organizacji wydarzenia sportowego. Organizator nie zajmuje się również organizacją ani pośrednictwem w organizacji wyjazdów zbiorowych na miejsce organizacji Wydarzeń sportowych, ani nie podejmuje jakichkolwiek czynności w celu zapewnienia obecności Klienta w miejscu organizacji Wydarzenia sportowego oraz w zakresie powrotu Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu ww. Wydarzenia sportowego.
 
5. Klient zobowiązany jest do samodzielnego dotarcia do miejsca organizacji Wydarzenia sportowego oraz do samodzielnego powrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jej zakończeniu Wydarzenia sportowego.
 
6. W indywidualnych przypadkach Organizator dopuszcza możliwość świadczenia na rzecz Klienta usługi opieki podczas wyjazdu, pośrednictwa w zakresie zakupu biletów lotniczcych, organizacji transportu z lotniska, dworca autobusowego lub kolejowego albo innego miejsca destynacji transportu zbiorowego, którym posługuje się Klient do miejsca organizacji konkretnego Wydarzenia sportowego. W ramach takich usług Organizator może pośredniczyć w zakupie biletów lotniczych, autobusowych, kolejowych, na metro, rezerwacji transportu realizowanego przez korporację taksówkową lub innego rodzaju środek transportu. Świadczenie ww. usług przez Organizatora uzależnione będzie wyłączenie od woli Organizatora oraz realizowane będzie wyłącznie grzecznościowo i nie stanowi elementu składowego Usług świadczonych przez Organizatora. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku odwołania, opóźnienia lub zmiany terminu lotu bądź innych okoliczności, na skutek których skorzystanie przez Klienta z opisanych w niniejszym paragrafie usług okaże się niemożliwe.


§ 4.

Aktualna Oferta Organizatora

1. Organizator udostępnia ofertę aktualnie dostępnych Wydarzeń sportowych wraz
z noclegiem na stronie internetowej pod adresem www.footballexpeditions.com w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się nimi i dokonanie wyboru.

2. Organizator zastrzega, że oferta w rozumieniu ust. 1 każdorazowo uzależniona jest od wyniku ustaleń odrębnych z jego partnerami biznesowymi i może ulegać dynamicznym zmianom. Organizator nie zapewnia ciągłości dostępu do aktualnie dostępnych Wydarzeń sportowych, a ich katalog ma charakter otwarty.

3. W związku z powyższym, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty
w rozumieniu ust. 1 w każdym czasie, z uwzględnieniem praw Klientów, którzy dokonali rezerwacji i opłacili rezerwację przed dokonaniem zmiany oferty. Zmiana oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Klientów, który nie dokonali i opłacili rezerwacji Usługi, która na skutek zmian uległa zmianie, wobec Organizatora.
 
4. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Organizator zastrzega, że oferta, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie Klientów do negocjacji.
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii biletów meczowych ujętych w rezerwacji. Zmiana może być dokonana tylko na kategorię wyższą od wcześniej zaproponowancyh biletów. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze zmianą kategorii biletów meczowych. 


§ 5.

Procedura rezerwacji

1. W celu rezerwacji określonej Usługi oferowanej przez Organizatora, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia swojej woli poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie, każdorazowo po wyborze konkretnej oferty w rozumieniu postanowień § 4 Regulaminu.

2. Rezerwacja Usługi dokonywana jest poprzez podanie danych osobowych Klienta oraz innych danych identyfikacyjnych, których wskazanie jest wymagane przez Organizatora.

3. Po dokonaniu wyboru określonej usługi Klient zostanie przekierowany do zewnętrznej strony internetowej umożliwiającej dokonanie płatności, z którą współpracuje Organizator.

4. Celem zapewnienia płynności procedury rezerwacyjnej Klient zobowiązany jest
do niezwłocznego dokonania płatności. W czasie między dokonaniem wyboru Usługi
i podaniem danych osobowych oraz identyfikacyjnych przez Klienta, a skutecznym dokonaniem płatności Organizator nie zapewnia zawieszenia możliwości rezerwacji
i opłacenia danej Usługi przez innych Klientów. W takiej sytuacji skutecznej rezerwacji dokona ten z Klientów, który pierwszy dokona skutecznej płatności.

5. Organizator umożliwia dokonanie płatności w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem platformy płatniczej. Klientowi przysługuje prawo wyboru formy płatności, stosownie do opcji dostępnych na platformie płatniczej.

6. W ciągu dwudziestu czterech godzin od momentu dokonania płatności Organizator prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rezerwacji w formacie PDF.

7. W okresie od dokonania płatności do przesłania Klientowi potwierdzenia rezerwacji, Klient zobowiązany jest wstrzymać się z dokonywaniem zakupu biletów lotniczych lub zapewniania sobie innej formy transportu na wybrane Wydarzenie sportowe.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Klient zapewni sobie transport do miejsca organizacji Wydarzenia sportowego tj. wykupi bilety lotnicze, autobusowe, kolejowe itp. pomimo niepotwierdzenia rezerwacji przez Organizatora
w czasie 24 godzin od momentu dokonania i opłacenia rezerwacji przez Klienta. W takiej sytuacji Organizator w szczególności nie będzie zobowiązany do zapewnienia Klientowi możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu sportowym lub zwrotu wpłaconych środków.
 
9. Organizator może zmienić miejsce zakwaterowania w przypadku wystąpienia problemów technicznych. Organizator zobowiązany jest do zmiany na obiekt tej samej klasy lub wyższej. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zmiany miejsc zakwaterowania podczas wyjazdu na wydarzenie sportowe. Organizaor jest zobowiązany do poinformowaniu klienta o konieczności zmiany w momenice wystąpienia problemów technicznych.


§ 6.

Wymagania techniczne

1. Organizator realizuje swoje czynności wyłącznie w formie zdalnej, za pośrednictwem strony internetowej www.footballexpeditions.com oraz w drodze wyjątku również za pośrednictwem poczty elektronicznej i fanpage’ów Organizatora prowadzonych w mediach społecznościowych.

2. Klient zobowiązany jest do dysponowania urządzeniem posiadającym dostęp do sieci internetowej oraz obsługującym przeglądarkę typu Internet Explorer 9.0 lub bardziej zaawanasowaną, ewentualnie inną przeglądarkę o podobnych parametrach np. Google Chrome wersja 30.

3. Klient zobowiązany jest również do dysponowania aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz numerem telefonu komórkowego.

5. Organizator zastrzega, że korzystanie z serwisu www.footballexpeditions.com może być obwarowane dodatkowymi wymogami, takimi jak instalacja oprogramowania typu Java, Java Script lub innego rodzaju oprogramowania.
Organizator zastrzega również, że korzystania z serwisu www.footballexpeditions.com uzależnione jest od akceptacji plików cookie.


§ 7.

Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest w chwili dokonywania rezerwacji do posiadania aktualnych dokumentów tożsamości, umożliwiających podróż do kraju organizacji Wydarzenia sportowego. W przypadku konieczności posiadania dodatkowych dokumentów
lub pozwoleń Klient również zobowiązany jest je uzyskać samodzielnie. Organizator nie świadczy usług w zakresie pośrednictwa, w zakresie uzyskiwania dokumentów podróży, dokumentów wizowych ani jakichkolwiek innych dokumentów tego typu.

2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów kraju organizacji Wydarzenia sportowego, w tym w szczególności do przestrzegania aktualnych przepisów sanitarnych związanych z rozwojem chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem wirusa SARS – CoV2 oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia w tym zakresie.

3. Klient zobowiązany jest do współdziałania z Organizatorem w ramach realizacji Usług świadczonych przez Organizatora.
 
4. Klient zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego.


§ 8.

Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę terminu Wydarzenia sportowego. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia sportowego Organizator przewiduje możliwość przygotowania nowej oferty na indywidualne życzenie Klienta
w planowanym nowym terminie Wydarzenia sportowego. Kwota zapłacona przez Klienta za udział w ww. Wydarzeniu sportowym, którego termin uległ zmianie zostanie w takim przypadku zaliczona na poczet ceny nowej oferty.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, odwołanie lub zmianę lotu albo inne okoliczności związane z wybranym przez Klienta środkiem transportu, skutkujące brakiem możliwości uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu sportowym przez Klienta.
W przypadkach opisanych powyżej Klientowi nie przysługują roszczenia wobec Organizatora, w tym w szczególności roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachorowanie przez Klienta na SARS-CoV2, za nieuzyskanie możliwości przetestowania się na obecność wirusa SARS-CoV2 przez Klienta, uzyskanie pozytywnego wyniku ww. testu, wykonanie niewłaściwego testu oraz wszelkie czynności, których dopełnienie przez Klienta stanowi wymóg uczestnictwa
w wybranym wydarzeniu sportowy. W przypadkach opisanych powyżej Klientowi nie przysługują roszczenia wobec Organizatora, w tym w szczególności roszczenie o zwrot wpłaconej tytułem zapłaty ceny kwoty.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wstępu Klienta na Wydarzenie sportowe spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, w tym w szczególności niewłaściwym zachowaniem Klienta albo zaniechaniem realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Kliencie na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego
w miejscu organizacji Wydarzenia sportowego.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie Klient może ponieść w wyniku uczestnictwa w Wydarzeniu sportowym. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu czy osobie Klienta powstałe w czasie faktycznego uczestnictwa w Wydarzeniu sportowym lub w czasie korzystania z noclegu.


§ 9.

Charakter praw Klienta

1. Organizator zastrzega, że zakupione przez Klienta bilety wstępu na określone Wydarzenie sportowe mogą nie stanowić jego własności, w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Na mocy przepisów powszechnie obowiązujących w miejscu organizacji Wydarzenia sportowego nabycie, za pośrednictwem Organizatora, określonych biletów wstępu kreuje po stronie Klienta jedynie uprawnienie do uczestnictwa w danym Wydarzeniu sportowym, bez możliwości swobodnego dysponowania biletami. W przypadku opisanym powyżej Klient jest jedynie użytkownikiem biletu.

2. Charakter uprawnień Klienta, w związku z nabyciem biletów będzie każdorazowo uzależniony do regulacji prawnych obowiązujących w miejscu organizacji Wydarzenia sportowego. Organizator każdorazowo poinformuje Klienta o przysługujących mu uprawnieniach, stosownie do przepisów obowiązujących w miejscu organizacji Wydarzenia sportowego.

3. Organizator zastrzega, że na podstawie określonych regulacji prawnych obowiązujących
w miejscu organizacji Wydarzenia sportowego Klient może być w szczególności pozbawiony możliwości zbycia biletu, w tym w szczególności następczego zbycia biletu zakupionego za pośrednictwem Organizatora na wolnym rynku.
4. Organizator zastrzega, że na podstawie określonych regulacji prawnych obowiązujących
w miejscu organizacji Wydarzenia sportowego obrót biletami może powodować pociągnięcie Klienta do odpowiedzialności porządkowej, finansowej lub karnej.

5. Każdorazowa wola Klienta do przekazania praw do nabytych biletów, na rzecz osób trzecich wymaga kontaktu i współdziałania z Organizatorem. Samodzielne przekazanie praw w opisywanym zakresie jest niedozwolone.

6. Organizator umożliwi przekazanie praw do nabytych biletów na rzecz osób trzecich, wyłącznie jeżeli uzyska w tym zakresie stosowne zgody współpracujących z nim partnerów biznesowych, którzy są dystrybutorami biletów lub zgodę uprawnionych organów lub władz w miejscu organizacji Wydarzenia sportowego.


7. Klientowi przysługuje prawo do swobodnego dysponowania prawem do noclegu, który uzyskał na skutek Usług świadczonych przez Organizatora.


§ 10.

Anulowanie rezerwacji

1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Klienta w przypadku odwołania Wydarzenia sportowego, zmiany terminu jego organizacji, braku możliwości nabycia biletów wstępu na wydarzenie sportowe, braku możliwości zapewnienia zakwaterowania w miejscu organizacji wydarzenia sportowego lub innych okoliczności faktycznie uniemożliwiających organizację Wydarzenia sportowego w deklarowanym terminie.

2. Klientowi przysługuje prawo do anulowania rezerwacji. Anulowanie rezerwacji do momentu opłacenia rezerwacji nie powoduje dla Klienta jakichkolwiek kosztów. Anulowanie rezerwacji po dokonaniu płatności jest możliwe jedynie poprzez jednoczesne dokonanie anulowania rezerwacji i przeniesienie ją na inną osobę trzecią przez Klienta.
Organizator przewiduje możliwość anulowania rezerwacji przez Klienta bez przeniesienia rezerwacji na inną osobę, ale w takim przypadku Klientowi nie przysługuje uprawienie do zwrotu wpłaconych środków.

3. Rezerwacja może ulec odwołaniu również w przypadku zaistnienia siły wyższej takiej jak wystąpienie nagłych zjawisk pogodowych, stanów nadzwyczajnych, epidemii choroby zakaźnej czy regulacji prawnych o charakterze krajowym lub międzynarodowym, które uniemożliwiają organizację Wydarzeń sportowych, prowadzenie działalności usługowej przez hotele czy wjazd do danego kraju lub też jego opuszczenie.


§ 11.

Procedura reklamacyjna

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku uznania, że Organizator świadczył Usługi w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku niedostarczenia lub nieprawidłowego dostarczenia Klientowi zarezerwowanych biletów lub niezapewnienia Klientowi noclegu albo zapewnienia noclegu nieadekwatnie do dokonanej przez Klienta rezerwacji.

2. W celu złożenia rezerwacji Klient zobowiązany jest do przesłania wiadomości mailowej na adres biuro@footballexpeditions.com w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających w ocenie Klienta złożenie reklamacji.

3. Wiadomość mailowa, o której mowa w ust. 2 powinna zostać zatytułowana jako „Reklamacja” wraz z krótką informacją do której Usługi się ona odnosi. W treści wiadomości mailowej Klient zobowiązany jest podać wszelkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji oraz wskazać jakiego rodzaju roszczeń dochodzi od Organizatora.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 2. Niezależnie od wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator poinformuje Klienta o zakończeniu rozpatrywania reklamacji wraz ze wskazaniem czy uznał reklamację za zasadną czy też nie.

5. W przypadku uznania reklamacji Organizator zobowiąże się do zadośćuczynienia roszczeniu zgłoszonemu przez Klienta, w ramach możliwości faktycznych i prawnych.
W razie braku możliwości bezpośredniego zadośćuczynienia zgłoszonemu roszczeniu Organizator ustali z Klientem sposób zadośćuczynienia.


§ 12.

Odpowiednie ubezpiecznie podróżne

1. Decyując się na zakup usługi potwierdzasz, że wszyskie osoby udające się w podróż na wydarzenie sportowe będą miały odpowiednie ubezpieczenie podróżne, oraz że przeczytałeś ze zrozumieniem powyższe warunki i informacje.


§ 13.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej również jako „RODO”,

2. Organizator przetwarza dane następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub numer paszportu, datę wydania oraz ważności wybranego dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania Klienta.

3. Organizator przetwarza dane Klienta wyłącznie na potrzeby realizacji Usługi na rzecz Klienta i wyłącznie przez okres niezbędny do jej realizacji.

4 Przetwarzanie danych Klienta odbywać się będzie na podstawie zgody tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 litera a RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty wspierające Organizatora
w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi z zakresu doradztwa gospodarczego i finansowego, usługi prawne, usługi informatyczne, podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Organizatorem.

6. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez Organizatora czas niezbędny do realizacji Usługi nie dłużej jednak niż 1 rok od dnia wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient ma również prawo do wycofania, w dowolnym momencie, wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

8. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do umożliwienia Organizatorowi prawidłowej realizacji Usługi.

10. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Organizator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


§ 14.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Zmiana postanowień Regulaminu będzie obowiązująca od momentu ich opublikowania
w Serwisie, w zakładce Regulamin.
Image

Zorganizujemy dla Ciebie

Profesjonalne wyjazdy na mecze piłkarskie. Zapewniamy przelot, zakwaterowanie, opiekę, ubezpieczenie, a także dodatkowe atrakcje.  Organizujemy wyjazdy na mecz najlepszych drużyn na świecie...

Nie ma Twojej drużyny?

Interesuje Cię jakiś mecz, którego nie ma w naszej ofercie? Zadzwoń do nas, przygotujemy ofertę indywidualną...

Szybki kontakt

  +48 510 269 369

   biuro@footballexpeditions.com

Copyright © 2018. FootballExpeditions. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: webmakelogo

Chat na żywo